Προϋποθέσεις για την έκδοση «GOLDEN VISA»

Προκειμένου ένα πολίτης τρίτης χώρας να αποκτήσει «GOLDEN VISA» πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Να έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα
  2. Να έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ή ακόμα και ποσοστό εξ αδιαιρέτου ενός ή περισσοτέρων ακινήτων ελάχιστης συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και άνω.
  3. Εναλλακτικά, να έχει συνάψει χρονομεριστική μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται επίσης σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €)
  4. Εναλλακτικά να αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και να οικοδομήσει κτίριο, εφόσον το άθροισμα της αξίας αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέρχεται κατ’ ελάχιστο επίσης σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €)
  5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και άνω, παρέχεται δικαίωμα διαμονής μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης, ανέρχεται σε 250.000 €.
  6. Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.
Ο/Η κάτοχος «GOLDEN VISA» έχει το δικαίωμα να εντάξει σε όλα τα δικαιώματα της «GOLDEN VISA» τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία θα αποκτήσουν ξεχωριστή «GOLDEN VISA» το καθένα, υποβάλλοντας ξεχωριστή αίτηση το καθένα:
  • Σύζυγο
  • Τέκνα του/της κατόχου και της/του συζύγου
  • Γονείς του/της κατόχου και της/του συζύγου
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του Ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.