Απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση «GOLDEN VISA»

1. Δικαιούχος
  • Τέσσερεις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου (διαστάσεις 4x6), καθώς και CD με την φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.
  • Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα, όταν αυτή απαιτείται.
  • Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων (κατά προτίμηση από Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία).
  • Αντίγραφο του τίτλου αγοράς ακινήτου/ων αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το τίμημα καταβλήθηκε από τον αγοραστή στον πωλητή με τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό ή απ’ ευθείας από ξένο τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή.
  • Συμβολαιογραφική βεβαίωση ότι το ακίνητο πληροί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Ν. 4146/2013, άρθρο 6, παρ. 2.
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.
2. Μέλη οικογενείας (σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών, γονείς του δικαιούχου και γονείς της/του συζύγου)
  • Τέσσερεις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες όπως ανωτέρω.
  • Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, που φέρει την άδεια εισόδου στην Ελλάδα (και σε μερικές περιπτώσεις πιστοποιητικό γέννησης), όπως ανωτέρω.
  • Ιδιωτική Ασφάλεια Ζωής με κάλυψη νοσοκομειακή και ατυχημάτων, όπως ανωτέρω.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ξένη αρχή, που θα αναφέρει την σχέση μεταξύ του Δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του (π.χ. Οικογενειακό Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό Γάμου κλπ.) Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και να έχει επικυρωθεί με την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (”Apostille”) όπου προβλέπεται ή να έχει αρμόδια μεταφραστεί και επικυρωθεί από αρμόδιο ελληνικό προξενικό γραφείο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος ή μέλος της οικογενείας του έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω άλλης χώρας-μέλους της Συνθήκης του Σένγκεν και το διαβατήριό του φέρει Άδεια Εισόδου αυτής της χώρας, αντί της Ελλάδας, απαιτούνται και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και οι κάρτες επιβίβασης που θα αποδεικνύουν το πλήρες δρομολόγιο του ταξιδιού.
2. Τέλος, απαιτείται ένα πλήρης κατάλογος με όλα τα μέλη της οικογενείας που αιτούνται μαζί με τον Δικαιούχο, αναφέροντας τα ακόλουθα: όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης.