Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Άδειας Διαμονής;
5 έτη


Μπορούν τα μέλη της οικογενείας του επενδυτή να αιτηθούν άδειας διαμονής;
Βέβαια. Σαν μέλη της οικογενείας νοούνται ο/η σύζυγος, τέκνα του/της ίδιου/ας ή της/του συζύγου έως 21 ετών και γονείς των συζύγων. Μπορούν να αιτηθούν ατομικής άδειας διαμονής. Όμως, πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Η άδεια διαμονής εκπνέει την ίδια ημέρα με αυτή του επενδυτή.


Τι συμβαίνει όταν ένα νομικό πρόσωπο πρόκειται να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με το άρθρο 20Β, παρ. 1, ενότητα (γ) του Ν. 4251/2014, όταν ένας πολίτης τρίτης χώρας, που κατέχει την πλήρη ιδιοκτησία, νομή και κατοχή ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου όλες οι μετοχές ανήκουν στον ίδιο, ο πολίτης αυτός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί άδειας «μόνιμης διαμονής για επενδυτές».


Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα;
Όχι, δεν το έχουν. Αυτή η άδεια διαμονής δεν δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στον κάτοχό της σε οποιαδήποτε εργασία σαν υπάλληλος. Σ’ αυτή την περίπτωση η έννοια υπάλληλος δεν περιλαμβάνει την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας σαν μετόχου ή Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρειών που έχουν ιδρυθεί πριν την αίτηση άδειας διαμονής. Αυτή η εξαίρεση της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρεται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέτοχοι ή διευθυντές κάθε είδους κεφαλαιουχικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε). Τα μέλη της οικογενείας τους έχουν τους ίδιους περιορισμούς σε υπαλληλική εργασία.


Αν αποκτήσω άδεια διαμονής μπορώ να προσθέσω αυτή την περίοδο στη συνολική χρονική περίοδο που απαιτείται για να αποκτήσω Ελληνική Υπηκοότητα;
Ναι μπορείτε. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 30 του Ν.4332/2015, ο πολίτης τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να αιτηθεί μακράς διάρκειας διαμονή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 89 και 90 του Ν.4251/2014. Η απόκτηση της μακράς διάρκειας άδειας διαμονής είναι προϋπόθεση για να υποβάλλετε αίτηση Ελληνικής Υπηκοότητας με πολιτογράφηση, με την προϋπόθεση να πληρούνται και όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.


Θα ήθελα να αιτηθώ άδειας διαμονής. Θα πρέπει να έχω άδεια εισόδου στην Ελλάδα πριν υποβάλλω την αίτηση μου για άδεια διαμονής;
Μόνο αν προέρχεστε από χώρα, της οποίας οι πολίτες απαιτείται να έχουν άδεια εισόδου στην Ελλάδα.


Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στον κάτοχό της η άδεια διαμονής στην Ελλάδα;
Μπορεί να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα για όλη την διάρκεια ισχύος της Μπορεί να ταξιδεύει σε όλες τις χώρες που ανήκουν στην Συνθήκη Σενγκεν χωρίς άδεια εισόδου, αρκεί η διαμονή τους σ’ αυτές τις χώρες να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο. Μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ακριβώς όπως κάθε Έλληνας πολίτης.


Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση άδειας διαμονής;
Συνήθως εκδίδεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της πλήρους αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.


Καλύπτεται ο αιτούμενος από την ώρα της υποβολής της αίτησης έως την έκδοση της άδειας διαμονής;
Βέβαια. Όταν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εκδίδεται βεβαίωση υποβολής. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η επίσκεψη στο αρμόδιο τμήμα για να δοθούν δακτυλικά αποτυπώματα. Μόλις δοθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής. Αν ο/η αιτούμενος/η βρίσκεται στην Ελλάδα την ημέρα υποβολής της αίτησης μπορεί να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα την ίδια ημέρα.


Έχω υποβάλλει αίτηση άδειας διαμονής και έλαβα βεβαίωση υποβολής. Τι πρέπει να κάνω με αυτή την βεβαίωση;
Μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα από/προς Ελλάδα σε οποιαδήποτε συχνότητα. Προσοχή: Δεν επιτρέπεται ακόμα να ταξιδέψετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα-μέλος της Συνθήκης Σένγκεν με την βεβαίωση υποβολής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγετε οποιοδήποτε ταξίδι σας περιλαμβάνει αεροδρόμιο οποιασδήποτε άλλης χώρας-μέλους της Συνθήκης Σένγκεν.


Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής;
Ένα έτος