Αγαπημένα

Η Λίστα σας είναι κενή

GoldenHome

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η GOLDENHOME A.E. («Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας») αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την Δήλωση ενώ αν είστε ήδη πελάτης ή συνεργάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας με την Εταιρία. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από αυτές, ενδέχεται να παρέχονται επίσης κατά το στάδιο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.

 

1. Ποιοι είμαστε

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία, τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Δεδομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην Εταιρία υπάρχει ισχυρή δέσμευση επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τους Ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό νόμο και κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων (στο εξής συλλογικά θα αναφέρονται ως «νόμοι περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΔΠΧ»).
Η GOLDENHOME λειτουργεί ως μια σύγχρονη κτηματομεσιτική εταιρία στην Ελλάδα, διαθέτοντας τις υπηρεσίες της τόσο στην Ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά. Η Εταιρία, εδρεύει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 122, 167 77 Ελληνικό Αττικής και εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

2. Δεδομένα που συλλέγουμε και η χρήση τους

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης και ειδικότερα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email)
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)
 • Στοιχεία Ακινήτων (οδός, επιφάνεια, πληρη στοιχεία ιδιοκτήτη)

Η Golden Home, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • Κατάρτιση, σύναψη και Διαχείριση συμβάσεων
 • Κοινοποίηση σε εσάς πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες
 • Απάντηση στα αιτήματά σας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Διαχείριση προωθητικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα εκπτώσεων)
 • Παραγγελία Παροχής των Υπηρεσιών μας
 • Επικοινωνίες σχετικά με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:

 • Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
 • Δικής σας συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες ή συνεργάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρία τα δεδομένα σας.

Συμπληρώνοντας τις φόρμες Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://goldenhome.gr θεωρούμε ότι συμφωνείται στην επεξεργασία.

Για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, όπως όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

Παραδείγματα χρήσης ΔΠΧ που πραγματοποιείται από την Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και του έννομου συμφέροντος για την σύναψη σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε πελάτη ή συνεργάτη
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη εργατική νομοθεσία
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως ζωτικό μας ενδιαφέρον για την ανάλυση της επιχειρηματικής μας απόδοσης
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για τη διαχείριση παραπόνων σας
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες

 

3. Πως συλλέγονται τα στοιχεία

Όπως φαίνεται παραπάνω συλλέγουμε στοιχεία που σας αφορούν μόνο εν γνώσει σας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Όταν αποστέλλετε αίτημα για ραντεβού υπόδειξης ακινήτου την φόρμα στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο
 • Όταν κάνετε εγγραφή με την φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας https://goldenhome.gr/site/contact συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email
 • Όταν συνεργάζεστε και συναλλάσσεστε μαζί μας συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εμπορική μας συναλλαγή όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός κλπ.
 • Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες. Όταν στέλνεται email στην εταιρεία συλλέγουμε την διεύθυνση email και το τηλέφωνό σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας.
 • Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας πριν τη συλλογή των δεδομένων και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

4. Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως εξωτερικούς συνεργάτες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.). [παρακαλώ ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται – διαγράψτε/ προσθέστε αντίστοιχα]. Η Εταιρία διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
5. Πολιτική Cookies

Η GOLDENHOME παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη με βάση τα κριτήρια επιλογής του (όπως Ενοικίαση/Πώληση, Κατοικία/Επαγγελματικά/Οικόπεδα κλπ.) από την υπο-ιστοσελίδα https://goldenhome.gr/property/index να αναζητήσει και να πληροφορηθεί για τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν. Επίσης έχει τη δυνατότητα μέσω της φόρμας στην υπο-ιστοσελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://goldenhome.gr/site/contact παρέχοντας το Ονοματεπώνυμο και το Email του να αποστείλει μήνυμα για την ενημέρωση του. Επιπλέον η ιστοσελίδα www.goldenhome.gr χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι πληροφορίες αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείται (IE, Chrome, Mozilla Firefox κλπ.) που σας βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και εμπειρία στη χρήση της ιστοσελίδας www.goldenhome.gr. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή τα αρχεία του χρήστη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισής σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Κατ’αυτό τον τρόπο μπορούμε να λειτουργήσουμε τον ιστότοπό μας αποτελεσματικά, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να ελέγχουμε την συμπεριφορά των επισκεπτών. Ο ιστότοπος www.goldenhome.gr χρησιμοποιεί 2 ειδών cookies όπως αναφέρεται παρακάτω:

• Cookies Προτιμήσεων: με αυτά τα cookies αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο
• Cookies επιδόσεων / Analytics: μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ιστότοπού μας, με σκοπό να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Επιπλέον γίνεται χρήση cookies τρίτων μερών, όπως η Google, για την παρουσίαση διαφημίσεων της Goldenhome σε άλλους ιστότοπους. Τα τρίτα μέρη, όπως η Google, μπορεί να χρησιμοποιούν τα cookies για την βελτιστοποίηση και παρουσίαση διαφημίσεων με βάση την προηγούμενη πλοήγησή σας στον ιστότοτπο www.goldenhome.gr και τις υποσελίδες του. Μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση των cookies, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες του ιστότοπού μας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Η Goldenhome και τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι παραγωγοί των cookies (όπως τα Google Analytics cookies) μαζί με cookies τρίτων μερών (όπως τα DoubleClick cookies) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παρουσίασης διαφημίσεων σύμφωνα με την προηγούμενη πλοήγηση των χρηστών της. Η Goldenhome μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα ενδιαφέροντος των χρηστών από διαφημίσεις της Google ή δεδομένα τρίτων μερών (όπως ηλικία, φύλλο και ενδιαφέροντα) με τα Google Analytics. Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η Goldenhome μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

 
6. Μέτρα προστασίας

Στην GOLDENHOME λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει βέλτιστους τεχνικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών με στόχο την προστασία της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας αυτών.

 
7. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας. Σε περίπτωση συγκατάθεσης σας για τη χρήση των δεδομένων σας για ενέργειες μάρκετινγκ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρις ότου αιτηθείτε διαφορετικά ή και ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.

 
8. Τα δικαιώματά σας

Στην GOLDENHOME αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους-Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) όπου αυτό είναι δυνατό
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στο Νομικό τμήμα της Εταιρίας (info@goldenhome.gr) ή με επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρο Βουλιαγμένης 122, 167 77 Ελληνικό Αττικής. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρίας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

 
9. Κατάθεση παραπόνων

  Η GOLDENHOME κατέχει δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
GOLDENHOME A.E.
Λεωφόρο Βουλιαγμένης 122, 167 77 Ελληνικό Αττικής
211-1052600
info@goldenhome.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΚΑΣΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ
Λεωφόρο Βουλιαγμένης 122, 167 77 Ελληνικό Αττικής
211-1052600
info@goldenhome.gr

Εποπτεύουσα Αρχή
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
+302106475600
+302106475628
contact@dpa.gr

 
10. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της GOLDENHOME. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

Μοιράσου το!
Εγγραφη στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, μειώσεις τιμών, ανακοινώσεις

Η ενοικίαση μιας βίλας στην Ελλάδα
είναι μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ